2 RIDDERS EN MONIKEN

Terug naar venster

500 tot 1000 De vroege middeleeuwen

Veel bewoners waren er gedurende deze eeuwen niet in de Oude Rijnmond. Toch worden er af en toe sporen van bewoning uit het begin van deze periode gevonden. Er is weinig bekend over de oorzaak waarom de bevolking toen afnam. Maar geleidelijk begon de bevolking weer te groeien. De volksverhuizing, waarbij stammen uit het noorden en oosten van Europa naar het westen trokken , speelde hierbij een belangrijke rol. Ook de handel begon zich meer te ontwikkelen. De Duitse keizer kreeg aandacht voor dit gebied en er ontstond een vorm van bestuur. Met de komst van Willibrord in deze streken begon het christendom zich te verspreiden. Er werden kerkjes en kloosters gesticht, waaromheen dorpen ontstonden. Monniken en nonnen verzorgden naast de prediking ook een beetje onderwijs. Een belangrijke rol speelden de nonnen van de abdij van Rijnsburg.