Bloemen uit Rijnsburg

Door de eeuwen heen hebben mensen gehouden van de schoonheid van bloemen en planten. Al in de tijd van Karel de Grote werd in onze streken de Madonnalelie geïntroduceerd. Rond...

lezen

Bloemen uit Rijnsburg

terug
naar verhalen

Burgers en Stoommachines

1800 - 1900

Sierteelt

Door de eeuwen heen hebben mensen gehouden van de schoonheid van bloemen en planten. Al in de tijd van Karel de Grote werd in onze streken de
madonnalelieMadonnalelie geïntroduceerd. Rond 1400 werden bij de abdij van Rijnsburg voor het eerst rozen geteeld, wat navolging vond bij Noordwijk. De toenemende welvaart deed de behoefte aan een zekere mate van luxe ontstaan. Hierin gingen ook bloemen een rol spelen.

Handelsgeest

Met gevoel voor handel gingen sommige Rijnsburgers zich op de bloementeelt toeleggen. Het snelle verleppen van bloemen maakte dat ze na het plukken zo snel mogelijk moesten worden verkocht. Dat vereiste vaardigheid om de bloemen bij de verkoop op een goede manier aan te prijzen. Hierdoor werd de handelsgeest, die zo kenmerkend is voor Rijnsburgers, verder ontwikkeld. De Rijnsburgers gingen een belangrijke rol op de markt spelen. Zo bleek in 1756, tijdens een ruzie tussen een aantal handelaren op de Haagse markt, dat de helft van de bloemenverkopers uit Rijnsburg kwam!

Veiling

Vanaf ongeveer 1850 kwamen er meer bloemen beschikbaar en werden ze ook goedkoper. In die tijd werd duidelijk dat de prijsvorming voor de handelaren beter moest worden geregeld. Door de bloemen te veilen kon een min of meer eerlijke prijs worden vastgesteld, omdat vraag en aanbod met elkaar in overeenstemming werden gebracht. Voor de kweker was dat niet altijd een verbetering, want op de prijsvorming kon hij weinig invloed uitoefenen. bloementeeld en handel (41)Aan het begin van de 20e eeuw vond in Rijnsburg de handel in Café Coster plaats,  op de hoek van de Oegstgeesterweg en de Tramstraat.  Tussen andere zaken door werden partijtjes bloemen aan de man gebracht. De komst van de elektrische tram zorgde voor een sneller en regelmatig vervoer. In 1914 werd de veilingvereniging Flora opgericht, die de bloemenveilingen ging organiseren. Al snel werd van een elektrisch ‘afmijntoestel’ gebruik gemaakt. In 1917 verhuisde men naar een eigen veilinggebouw, dat tegenover het café was gelegen.

Teun Kralt

bloementeeld en handel (58)Na de Eerste Wereldoorlog kwam de export op gang. De bloementeelt en de veiling breidden zich snel uit. Voorzitter van het veilingbestuur werd Teun Kralt en hij zou dat veertig jaar blijven. Hij was een man met veel invloed. In de crisistijd zorgde hij er met zijn persoonlijke vermogen voor dat een moeilijke periode werd overbrugd. In 1948 was hij een van de oprichters van de Tuinbouwschool. Ononderbroken spande hij zich in voor de exportbevordering en de belangenbehartiging van de kwekers, de beroepsgroep waarvan hij zelf zijn hele leven deel uitmaakte.

Groei en bloei

bloementeeld en handel (39)Na de Tweede Wereldoorlog nam de welvaart toe en daarmee ook de behoefte aan een bloemetje op tafel. De bloemenveiling en de bloemenexport groeiden explosief. De omzetcijfers van veiling Flora spreken boekdelen. De hoogste omzet voor de oorlog was 1,7 miljoen gulden, behaald in 1928/1929. In 1946 werd 4 miljoen gulden aan omzet gehaald, in 1962 bijna 20 miljoen. In december 1974 werd de magische grens van 100 miljoen gulden overschreden.  1990 was goed voor 500 miljoen gulden omzet. Het veilingterrein aan de Rijnsburgerweg werd uiteindelijk te klein en daarom verhuisde Flora in 1980 naar nieuwbouw in de Camphuijzerpolder.

Lijnrijden

bloementeeld en handel (40)Een goed voorbeeld van de  Rijnsburgse ondernemersgeest is de lijnrijder: een bloemenhandelaar die voor eigen rekening en risico een lading bloemen in zijn vrachtwagen meeneemt en elders aan zijn klanten slijt. Aan het eind van de rit moet de ‘losmaker’ er voor zorgen dat de lijnrijder geen bloemen naar huis hoeft te nemen. In ruil daarvoor betaalt deze koper een lagere prijs, maar hij neemt ook het risico dat de restpartij minder is van kwaliteit. Karakteristiek voor de decennia na de oorlog waren de rolluikenauto’s van de lijnrijders, waarin de bloemen op een aantrekkelijke wijze konden worden gepresenteerd.

En nu….

FloraHolland 11-10-2010

FloraHolland
11-10-2010

Hoewel er nog steeds grote bloemenkwekers in en rond Rijnsburg werkzaam zijn en de glastuinbouw en mechanisatie een hoge graad van perfectie hebben bereikt, komen de grenzen van de groei hier in zicht. Grond in het westen van het land wordt vaak ingezet voor woningbouw en bedrijventerreinen, wat  ten koste gaat van de tuinbouw.

Veiling Flora ontkwam niet aan schaalvergroting. Eerst werd in 2002 gefuseerd met Veiling Holland in Naaldwijk en in 2008 werd samen met Bloemenveiling Aalsmeer de combinatie Flora-Holland gevormd.

Loggers & kotters

In 1866 bracht een Scheveningse reder de eerste logger in de vaart. Dit snelle schip bleek voor de haringvisserij beter te voldoen dan de logge bomschuit, maar had als nadeel...

lezen
Volgende verhaal

Loggers & kotters

terug
naar verhalen

Burgers en Stoommachines

1800 - 1900