1 JAGERS, BOEREN EN ROMEINEN

Terug naar venster

5000 v.Chr. tot 500 na Chr.  Prehistorie en Oudheid

Na de ijstijd ontstonden er door een samenspel van wind en water strandwallen. Dit werd de basis voor de latere duinen. Op het nieuwe land vestigden zich geleidelijk mensen. Het waren jagers die van de jacht en de visserij leefden. Zij ontwikkelden zich tot boeren, die met landbouw en veeteelt in hun levensonderhoud gingen voorzien. Omstreeks het begin van onze jaartelling kwamen de Romeinen in het gebied rond de Rijnmond. De Rijn en vijandelijke stammen verhinderden dat de Romeinen verder naar het noorden konden optrekken. Daardoor werd de Rijn een onderdeel van de noordelijke grens van het Romeinse rijk, de Limes genaamd. Een reeks van forten beschermde gedurende ongeveer vier eeuwen de Limes. Binnen de grenzen van de tegenwoordige gemeente Katwijk waren er twee van zulke forten.